ATM June 30, 2017

Gugma ug Uban Pa Forum with Day Care Parents at Brgy. Los Angeles, Butuan City
Ang Pagpadayag sa Gugma Diha sa Yugto o Ang-ang sa Kinabuhi sa Tao. Part 2


Sa miaging adlaw atong gihisgotan ang unang ang-ang sa kinabuhi nga mao ang pagkabata ug ang tukma nga pagpadayag sa gugma nga mao ang oras.

Atong ipadayon karon ang atong diskusyon mahitungod sa ikaduhang ang-ang, ang pagkabatan-on.

Pagkabatan-on
Ang imong anak karon nagka-dalaga o nagka-ulitawo na. Kini nga panahon nga sila mo distansya na kanimo, dili na sila ganahan na makig uban-uban ka sa ila. Gusto na nila mag eksplor sa kinabuhi ug mas gusto nila makig uban sa ilang mga klasmeyts o mga higala, gusto na nilag lugway o kagawasan. Dinhi na ang ilang kahigayonan nga magamit nila ang imong gipangtudlo samtang naa pa sila sa pagkabata.

Ang klase sa pagpadayag sa gugma niini nga ang-ang sa kinabuhi mao ang pagsalig o “trust.” Ingon pa ni Ernest Hemingway, usa usab ka ilado o sikat nga manunulat, “The best way to find out if you can trust somebody is to trust them.”
Kagahapon akoang gipa klaro nga kon mahimo naa gyuy isa nga mabilin sa ginikanan, kini aron akto nga makita sa ginikanan ang paglambo sa bata kay atoa mang gi prepara ang ilang kinabuhi pagtungtung unya nila sa sunod ang-ang.

Ang pinaka tumong sa maong pagpadayag sa gugma nga unta sa kini nga ang-ang sa ilang kinabuhi mamahimo na silang RESPONSABLE.
Kini nga higayon atoang ipakita sa ilaha nga dako ang atong pagsalig, aron sila mahimong resposable sa ilang kaugalingon, na kabalo na sila mo angkon kun unsa man ganeh ang mamahimong resulta sa ilang mga gipangbuhat. Ang pag disiplina humana nato gibuhat samtang naa pa sila sa pagkabata. Karon nga batan-on na sila ang atong papel mao nalang ang paggiya nga ma ensakto ang ilang mga himoong desisyon ug mga pang buhaton, dili nato sila but-an kay aron ila gyung ma diskubre ang mga  gasa ug talento nga gigasa kanila sa Dios.
Dili ta mahadlok nga makahimo silag mga sayop o kapakyasan kay aron ilang makatun-an ang mga pagtulon-an nga atong gimatuto kanila. Sa distansya atoa lang silang lantawon kay aron atoa pud ma protektahan kung gikinahanglan.

For questions/info/donations:
Pure Love Network
Call/Txt: 0921.526.3366

Or attend:
Gugma ug Uban Pa Forum
Every Sunday, 9:30am – 11:30am

Shape Up! Dance & Fitness Studio, Pili Drive, Butuan City

ATM June 28, 2017

 Pure Love Network attended the Committee Hearing on Family, Women, and Children's Welfare at Sangguniang Panlungsod, Butuan City presided by Hon. Rema Burdeos.

Gugma ug Uban Pa Forum with Daycare Parents at Brgy. Bonbon, Butuan City


With the CSWD Staff and Daycare Workers

Ang Pagpadayag sa Gugma Diha sa Yugto o Ang-ang sa Kinabuhi sa Tao. Part 1


Ang gugma maoy pinaka-importanteng element sa kinabuhi sa usa ka tao, mao kini ang naghata’g kahayag ug kolor sa kinabuhi. Matag tao adunay kapasidad mohatag ug modawat sa gugma ngadto sa iyang minahal sa kinabuhi ug sa ubang mga tao nga iyang mahibagat. Ang pulong sa Dios gaingon, ang pinakadakong sugo mao kini, “Higugma-a a Dios labaw sa tanan… ug higugma-a ang imong isigka-tawo sama sa imong paghigugma sa imong kaugalingon.” –Mt. 22:37-39. Kini nagpasabot nga ang gugma maoy sentro sa kinabuhi. Matag yugto kinabuhi kanunay kita naghatag ug nagdawat og gugma.

Sa atong topiko karon atong hisgutan o testingan pagubag ang maong mga pangutana:
1.      Kanus-a magsugod nga ang tao magdawat sa gugma?
2.      Sa unsang matang sa pagpadayag sa gugma ang gikinahanglan diha sa matag yugto o ang-ang sa kinabuhi?

Para mas dali o sayon natong masabtan  ang atong paghisgot-hisgot, atong ibutang ang atong kaugalingon sa perspektibo sa usa ka ginikanan ug anak nga relasyon. Ug aron mas mapasayon pa gyud ang pagpasabut sa maong mga pangutana ato kining e-“revised” sama niini:
1.      Kanus-a magsugod ang ginikanan maghatag ug gugma sa iyang anak?
2.      Sa unsang matang sa pagpadayag sa gugma ang ihatag sa ginikanan sa matag yugto o ang-ang sa kinabuhi sa iyang anak?

Ang unang pangutana sayon ra kaayo ang tubag, sa pagsabak palang sa inahan sa iyang anak maghatag na siya sa iyang gugma.

Ang ikaduhang pangutana medyo taas-taas ni natong hisgutan. Basi sa “psychology” dunay mga ang-ang o “stages” ang pagtubo o paglambo sa tao. Sa kinatibuk-an, mao kini ang mga ang-ang:
1.      Pagkabata o “childhood”, kini nag edad 0 – 12 nga pangedaron.     
2.      Pagkabatan-on o “teenhood”, kini nag edad 13 – 19 nga pangedaron.
3.      Pagkahamtong o “adulthood”, kini nag edad 20 ug pataas nga pangedaron.

Isa-isahon nato karon og hisgot ang matag ang-ang ug unsa nga klase sa pagpadayag sa gugma ang angayan ihatag sa atong anak.

Pagkabata
Ang pinaka-kinaiyahan sa bata nga naa niini nga ang-ang mao ang iyang pagka dependenti ngadto sa iyang ginikanan. Kana bitaw’ng mahadlok siya nga mawala ka sa iyang panan-aw, kinahanglan naa ka sa iyang tupad pirmi. Kini nga panahon sa kinabuhi sa bata nagkinahanglan kanunay sa imong presensya.

Ang klase sa pagpadayag sa gugma niini nga ang-ang sa kinabuhi mao ang oras o “time.” Ingon pa ni Rick Warren, usa ka ilado o sikat nga manunulat diha sa iyang libro nga The Purpose Driven Life, “The best expression of love is time.”

Ang ang-ang sa pagkabata nagkinahanglan gyud sa atong presensya, ampinganan kini tungod kay mao kini ang panahon sa pagpanday sa iyang pundasyon ug pagporma sa iyang pagkatao. Kini ang yugto nga ato siyang tudloan sa pagtoo sa Dios, sa kahalangdon sa kinabuhi o “values”, sa kaligdong o “virtues”,  sa ensaktong kina-iya ug pamatasan, sa mga bulohaton sa panimalay, ug pagpasabot sa ensaktong tubag sa ilang mga pangutana.

Ang pinaka tumong sa maong pagpadayag sa gugma nga unta sa kini nga ang-ang sa ilang kinabuhi mamahimo na silang DISIPLINADO.

Mao nang lisod kaayo nga isalig nato sa ubang tao ang atong anak sa kini nga ang-ang sa kinabuhi. Kasagaran moingon gyud nga lisod na kaayo ang panahon, kinahanglan na gyud mo trabaho dili lang ang amahan kundili apil napud ang inahan. Kini ang kasagaran sipyat sa ginikanan, sa karon nga panahon kinahanglan isa sa ginikanan, amahan o inahan, mabilin gyud sa balay. Apan kundili gyud mahimo, panigkamoti gyud nga sa matag gabii sa dili pamo mangatulog, estoryahon gyud nimo ang imong anak og unsa ang mga nahitabo sa tibook adlaw, paminawon nimo kay basin naa siya’y mga pangutana nga nagkinahanglan og ensaktong pagpasabot.

Hinaut nga mahatagan nimo sa ensaktong oras ang imong mga anak kay kini nga ang-ang sa ilang kinabuhi ang pinaka-importante nga pagpadayag sa gugma mao ang imong “ORAS.”

For questions/info/donations:
Pure Love Network
Call/Txt: 0921.526.3366

Or attend:
Gugma ug Uban Pa Forum
Every Sunday, 9:30am – 11:30am
Shape Up! Dance & Fitness Studio, Pili Drive, Butuan City