Ang Pagpadayag sa Gugma Diha sa Yugto o Ang-ang sa Kinabuhi sa Tao. Part 3
Atong hisgotan ang ikatulo o katapusang ang-ang sa kinabuhi nga mao ang pagkahantong ug ang tukma nga pagpadayag sa gugma nga mao ang pagsalig.

Atong ipadayon karon ang atong diskusyon mahitungod sa ikatulo ug katapusang ang-ang, ang pagkahamtong.

Pagkahamtong
Kini nga higayon atong gilantaw na hingpit na ang ilang pagsalig sa kaugalingon. Mao ni ang higayon nga mamalandong o mag huna-huna na sila og unsa nga gikanabuhi ang ilang gusto kab-oton, unsa nga karer o trabaho.

Ang klase sa pagpadayag sa gugma niini nga ang-ang sa kinabuhi mao ang pagdasig o “motivation.” Atoang ipabati sa ila nga atoa na silang gitagaan sa hingpit na kagawasan aron magsugod na silag tindog sa ilang kaugalingon. Ingon pa ni Maria Montissori, ilado ug sikat na doctor ug magtutudlo, “Free the child’s potential, and you will transform him into the world.”

Gihatagan nato sila sa atong pagsalig samptang batan-on pa sila aron sila mismo ang makasinati sa mga kamatuoran, kun dili maayo ilang gipangbuhat mo resulta kinig dili maayo sa ilang kinabuhi, apan kon ensakto ug tarong ilang gipangbuhat mo resulta kini sa kanindot sa ilang kinabuhi. Sa pagtongtong nila sa pagkahamtong andam na sila moatubang sa kalibotan.

Ang pinaka tumong sa maong pagpadayag sa gugma nga unta sa kini nga ang-ang sa ilang kinabuhi mamahimo na silang DEPENDENTE.

Isip mga ginikanan, ang atong papel niini nga yugto mao nalang ang paghatag sa atong mga maymay, suhestyon, pagtambag, ug pagdasig kanila. Kinahanglan andam kita kanunay sa pagpaminaw kanila sa matag higayon nga makig estorya sila kanato. Ug kinahanglan andam ta modawat sa mga desisyon ang ilang buhaton bisan og kini dili uyon sa atong gusto para kanila.

Magma-ampoon kita nga ang atong mga anak mamahimong ligdong, mahadlokon sa Dios, dunay positibo nga paglantaw, ug magmakugihon sa pagkab-ot sa ilang mga damgo.


For questions/info/donations:
Pure Love Network
Call/Txt: 0921.526.3366

Or attend:
Gugma ug Uban Pa Forum
Every Sunday, 9:30am – 11:30am
Shape Up! Dance & Fitness Studio, Pili Drive, Butuan City

No comments:

Post a Comment